Đăng ký nhận bản tin

mouse wheel

Thông tin căn hộ

Mặt bằng căn hộ

Căn hộ 01

Căn hộ 01
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 01

Căn hộ 01

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách37.33
02Phòng ngủ 1 (Master)20.19
03Phòng Tắm 14.99
04Phòng ngủ 29.92
05Phòng Tắm 24.86
06
Giặt - Phơi3.84
07
Lô gia4.70
Tổng Cộng85.83 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 01

Căn hộ 02

Căn hộ 02
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 02

Căn hộ 02

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách34.35
02Phòng ngủ 1 (Master)21.68
03Phòng Tắm 15.08
04Phòng ngủ 210.95
05Phòng Tắm 24.90
06Giặt - Phơi4.38
07Lô gia4.70
Tổng Cộng86.04 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 02

Căn hộ 03

Căn hộ 03
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 03

Căn hộ 03

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách28.86
02Phòng ngủ12.26
03Phòng Tắm5.51
04Lô gia - Giặt - Phơi3.70
Tổng Cộng50.33 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 03

Căn hộ 04

Căn hộ 04
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 04

Căn hộ 04

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách28.86
02Phòng ngủ12.26
03Phòng Tắm5.51
04Lô gia - Giặt - Phơi3.70
Tổng Cộng50.33 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 04

Căn hộ 05

Căn hộ 05
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 05

Căn hộ 05

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách37.10
02Phòng ngủ 1 (Master)21.68
03Phòng Tắm 15.08
04Phòng ngủ 210.95
05Phòng Tắm 24.90
06Giặt - Phơi4.38
07Lô gia5.43
Tổng Cộng90.12 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 05

Căn hộ 06-A

Từ tầng 22 đến 39

Căn hộ 06-A
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 06-A

Căn hộ 06-A

Từ tầng 22 đến 39

01Sảnh + Hành Lang16.55
02Phòng Ăn + Phòng Khách32.73
03Bếp10.22
04Phòng ngủ 1 (Master)34.26
05Phòng Tắm 18.85
06Phòng ngủ 217.47
07Phòng Tắm 24.90
08Phòng ngủ 314.73
09Phòng Tắm 34.76
10Phòng Gia Nhân6.39
11Giặt - Phơi2.99
12Lô gia7.10
Tổng Cộng160.95 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 06-A

Căn hộ 06-B

Từ tầng 04 đến 21

Căn hộ 06-B
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 06-B

Căn hộ 06-B

Từ tầng 04 đến 21

01Sảnh + Hành Lang16.55
02Phòng Ăn + Phòng Khách32.73
03Bếp10.22
04Phòng ngủ 1 (Master)23.37
05Phòng Tắm 15.51
06Phòng ngủ 217.47
07Phòng Tắm 24.90
08Phòng ngủ 314.73
09Phòng Tắm 34.76
10
Phòng ngủ 414.04
11Phòng Gia Nhân6.39
12Giặt - Phơi3.18
13Lô gia7.10
Tổng Cộng160.95 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 06-B

Căn hộ 07

Căn hộ  07
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ  07

Căn hộ 07

01Sảnh + Hành Lang9.25
02Phòng Ăn + Phòng Khách33.06
03Bếp7.58
04Phòng ngủ 1 (Master)26.75
05Phòng Tắm 14.99
06Phòng ngủ 218.42
07Phòng Tắm 24.99
08Phòng ngủ 314.65
09Phòng Tắm 34.90
10Giặt - Phơi4.09
11Lô gia7.20
Tổng Cộng135.88 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ  07

Căn hộ 08-A

Từ tầng 22 đến 39

Căn hộ 08-A
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 08-A

Căn hộ 08-A

Từ tầng 22 đến 39

01Sảnh + Hành Lang14.18
02Phòng Ăn + Phòng Khách32.67
03Bếp11.00
04Phòng ngủ 1(Master)34.31
05Phòng Tắm 18.86
06Phòng ngủ 217.48
07Phòng Tắm 24.90
08Phòng ngủ 314.73
09Phòng Tắm 34.76
10Phòng Gia Nhân4.96
11Giặt - Phơi2.99
12Lô gia7.10
Tổng Cộng157.94 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 08-A

Căn hộ 08-B

Từ tầng 04 đến 21

Căn hộ 08-B
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 08-B

Căn hộ 08-B

Từ tầng 04 đến 21

01Sảnh + Hành Lang14.18
02Phòng Ăn + Phòng Khách32.67
03Bếp11.00
04Phòng ngủ 1 (Master)23.46
05Phòng Tắm 15.51
06Phòng ngủ 217.48
07Phòng Tắm 24.90
08Phòng ngủ 314.73
09Phòng Tắm 34.76
10
Phòng ngủ 414.00
11Phòng Gia Nhân4.96
12Giặt - Phơi3.19
13Lô gia7.10
Tổng Cộng157.94 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 08-B

Căn hộ 09

Căn hộ 09
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 09

Căn hộ 09

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách37.10
02Phòng ngủ 1 (Master)21.68
03Phòng Tắm 15.08
04Phòng ngủ 210.95
05Phòng Tắm 24.90
06Giặt - Phơi4.38
07Lô gia5.43
Tổng Cộng90.12 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 09

Căn hộ 10

Căn hộ 10
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 10

Căn hộ 10

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách36.67
02Phòng ngủ 1 (Master)25.16
03Phòng Tắm 17.96
04Phòng ngủ 210.95
05Phòng Tắm 24.90
06Giặt - Phơi4.38
07Lô gia4.85
Tổng Cộng94.87 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 10

Căn hộ 11

Căn hộ 11
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 11

Căn hộ 11

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách34.35
02Phòng ngủ 1 (Master)21.68
03Phòng Tắm 15.08
04Phòng ngủ 210.95
05Phòng Tắm 24.90
06Giặt - Phơi4.38
07Lô gia4.70
Tổng Cộng86.04 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ 11

Căn hộ 12

Căn hộ  12
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ  12

Căn hộ 12

01Bếp + Phòng Ăn + Phòng Khách37.42
02Phòng ngủ 1 (Master)20.04
03Phòng Tắm 14.99
04Phòng ngủ 29.92
05Phòng Tắm 24.77
06Giặt - Phơi3.84
07Lô gia4.70
Tổng Cộng85.68 m2
Hướng và vị trí căn hộCăn hộ  12
Trở về
http://www.opal.saigonpearl.com.vn/
http://www.opal.saigonpearl.com.vn/catalog/view/theme/